top of page
tntmin_a_background_of_white_marble_with_black_and_gold_veins_3b8a2a56-0524-4bfc-a0cf-05f4
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Dạy Lời Chúa, Huấn Luyện Các Nhà Lãnh Đạo, Vươn Tới Các Quốc Gia

Những Giáo Sĩ đang phục vụ tại Albania

Những sự kiện sắp tới

Tháng 2
05

Tirana, Albania
 Hội Thánh Đức Chúa Trời Selite

Tháng 2 
06-10

ISTL - Trường Thần học & Lãnh đạo Quốc tế - Tirana, anbani

Tirana, Albania

Hãy Trở Thành Người Được Sai Phái

"Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng?"

[Rô-ma 10:15]

bottom of page