top of page

Lịch trình TNT

Lịch trình TNT

Man Reading the Newspaper
Chúa sẽ sai phái chúng tôi đi đâu trong năm nay

2022

Những giáo sĩ là giáo sư, sống ở Tirana, Albania. Terry & Terri đi khắp thế giới, giảng dạy các giới luật của Lời Đức Chúa Trời. Chức vụ của họ chứa đầy quyền năng với sự vận hành của Đức Thánh Linh trong thời kỳ cuối này.

tháng một
10-14

ISTL
Tirana, Albania

tháng một
15-16

Những nguyên tắc của Nước Trời
Korca, Albania

tháng một
Ngày 24-29

Tân Ước Lược Khảo
Kosovo   HỦY

tháng một
Ngày 24-29

Tân Ước Lược Khảo
Kosovo   HỦY
Được thần cảm
bottom of page