top of page

Search Results

10 items found for ""

 • Beautiful Feet Ministries | tntministries

  Joe Megan Lacey Lily We are the Giompalos and we know that God has placed a calling in our hearts to be the hands and feet of Jesus throughout the world. Our ministry is called “Beautiful Feet.” As it is written: “How beautiful are the feet of those who bring good news!” (Roman’s 10:15) We believe that when physical needs are met that hearts will be open to receive the gift of salvation God has offered through His Son, Jesus Christ. Therefore, we are joining with T-N-T Ministries International, bringing humanitarian aid and spiritual restoration. Kenya Beautiful Feet Ministries would like to introduce David, a husband, father of seven, and fellow brother in Christ, residing in Kisumu, Kenya. We began working with David in January of this year, sending boxes of humanitarian aid to distribute to a local village east of Kisumu, with 900 residents and extreme poverty. We would like to share the testimonies of three villagers greatly impacted by this outpouring of love. Millicent , is a single mother of three and cares for her 90 year old mother-in-law. She struggles to feed and clothe her family and send her children to school. In order to support her family, she hand braids ropes to sell at the market. However this is a struggle for her, as she has a severe eye infection from a sustained injury. Joyfully, our ministry has been able to provide Bibles, food, clothing, medical care, and school fees for her children. This beautiful soul was also a member of a false religion, known as the Legio Maria Church. Yet, upon hearing the Gospel and receiving a Bible, she has denounced this religion and converted to Christianity. David, our brother in Christ still disciples her and checks on her family. Margret , another villager impacted by our ministry, was a long-time member of the Legio Maria Church, at 72 years old. This religion was all she knew. Yet one day, David was able to share Jesus with her, and her heart was open to receiving a Bible. After studying the Bible, her life was changed. David also aided her in burning the altars and shrines of the "black messiah" whom she previously worshiped. She then accepted Jesus Christ as her Savior and is now connected with a local Christian Bible- based church. Since then, our ministry has been able to bless our new sister in Christ with better living conditions, building her a better home and providing her with nutritious food. ​ Violet, a sweet mother of three, was a social outcast in her village, due to a pest infestation. Living in extreme poverty, David found her family severely malnourished and living in a home infested with jiggers (a parasitic flea that embeds in the skin). However, thanks to our generous partners, we were able to remove the infestation, and provide her family with medical care and nutrition. The house was not only fumigated, but a new floor (free from parasites) was also provided. Her family was also blessed with new shoes, clothing, utensils, beds, and bedding. Our vision is to impact this entire village for Christ, and build a church that provides education, aid, and spiritual restoration to this community for generations. “How beautiful are the feet of those who bring good news!” (Roman’s 10:14-15). Uganda Beautiful Feet Ministries is honored to partner with "Shelter of Love Uganda" a Shelter & Training Center, founded by our dear friend Anna. After attending Uganda Christian University, Anna felt called to minister to orphans and underprivileged teenagers. Compassionate and loving, Anna set out on a mission to found Shelter of Love, the first orphanage of its kind, in her home country of Uganda. Currently, her ministry shelters, feeds, and educates 26 children. Drawn to her love for Christ, our ministry has agreed to partner with her by providing clothing, food, school supplies and school fees for her beautiful children. We were also able to provide high-level medical care for a boy named, Osiri. Pairing him with the correct style of prosthetic leg for his condition. He can now run and play with the other children, without constant pain, effecting his spinal growth. Michael , is another special boy, who came to Shelter of Love with an unknown eye condition at six years old. After providing him with medical treatment, doctors determined he was blind in his right eye. However, through great contributions, and medical procedures, the sight in his left eye has been fully restored. His left eye can now register things from near and far, something he could never do before his treatment. Rita, a shelter of love original, recently fell ill with malaria at the tender age of nine. Our ministry was able to provide her with the correct treatment to save her life, sending her to a nearby hospital. Without which, she would have suffered from the disease, and possibly lost her life. In addition to caring for the children at the Shelter of Love, Anna also travels to local schools, educating young girls about their bodies and providing menstrual pads and underclothing. She also hosts workshops teaching these students how to make and manipulate reusable menstrual pads. Females in this region have limited access to feminine products so they often drop out of school at an early age, suffer from improper hygiene, or become victims to sexual abuse. It is our prayer, alongside Anna, that every young woman understands their body, and has access to feminine products, and most importantly values themselves as a beautiful child of God. Beautiful Feet Ministries partnering with Shelter of Love, has been able to meet the physical and spiritual needs of many children in Uganda. It is our heart that the love of Jesus is shown to each and every child impacted by our ministry. To continue achieving our mutual goals, our vision is to build a permanent shelter for all of the children, paying for all school fees, and ensuring that each teenage girl has access to feminine products. If you would like to give a designated offering to Beautiful Feet Ministries you can scan the QR Code or click the "Give to Beautiful Feet" Button here or Write a check to TNT Ministries and designate the offering in the memo to Beautiful Feet Ministries ​ Give to Beautiful Feet

 • Tenants of Faith | tntministries

  Qiramarrësit e Besimit dhe Doktrinës Shkrimet e Frymëzuara Bibla është Fjala e frymëzuar e Perëndisë, një zbulesë nga Perëndia për njeriun, rregulli i gjallë, i pagabueshëm dhe i përjetshëm i besimit dhe i sjelljes, dhe është më i lartë se ndërgjegjja dhe arsyeja. (2 Timoteut 3:15-17; 1 Thesalonikasve 2:13; Hebrenjve 4:12; 1 Pjetrit 1:23-25) Një Zot i Vërtetë I vetmi Zot i vërtetë e ka shfaqur Veten si "Unë jam" përjetësisht, vetëekzistent, Krijuesi i Universit. Ai e ka zbuluar më tej Veten si një Qenie treshe, e shfaqur si At, Biri (Jezu Krishti) dhe Fryma e Shenjtë. (Ligji i përtërirë 6:4; Eksodi 3:14; Isaia 43:10-11; Gjoni 1:1-5, 10-14; Mateu 28:18-20) Zoti Jezus Krisht Zoti Jezus Krisht është 100% hyjnor (Biri i Zotit) ndërsa njëkohësisht është 100% njeri (Biri i Njeriut) dhe ka lindur nga një virgjëreshë, Maria. Si Zoti i mishëruar, ai është imazhi i shprehur i Zotit të Gjallë në formë njerëzore. (Isaia 7:14; Mateu 1:23; Gjoni 1:1; Gjoni 5:22; II Gjoni 3; Hebrenjve 1:1-13) Mëkati origjinal dhe rënia e njeriut Njeriu u krijua i mirë dhe i drejtë sipas shëmbëlltyrës dhe ngjashmërisë së Perëndisë. Njeriu i parë (Adami) me mosbindje ra nga hiri i Perëndisë dhe kështu mëkati dhe vdekja hynë në botë. Shkelja e Adamit shkaktoi jo vetëm vdekjen fizike për njeriun, por edhe vdekjen shpirtërore, që është ndarja e përjetshme nga Zoti. Prirja e natyrshme e njeriut për të mëkatuar, për shkak të natyrës së tij mëkatare, kërkon shpëtimin nga fuqia e mëkatit dhe një shpëtimtar për ta siguruar atë shpëtim. Shpresa e vetme e njeriut është nëpërmjet Jezu Krishtit. (Zanafilla 1:26-31, 3:1-7; Romakëve 5:12-21) Shpëtimi i Njeriut Shpresa e vetme e njeriut për shëlbim dhe shpëtim nga mëkati është nëpërmjet gjakut të derdhur të Zotit Jezu Krisht. Gjaku i tij është plotësisht i mjaftueshëm për të çliruar çdo person nga fuqia dhe dënimi i mëkatit. Nëpërmjet besimit në Krishtin Jezus dhe rrëfimit të Jezusit si Zot personal nëpërmjet pendimit, besimtari bëhet vendbanimi i Frymës së Shenjtë. (Gjoni 3:5,7; Veprat 4:12; Romakëve 5:8-13, 10:9, 10; 2 Korintasve 5:17; Jakobit 1:21; Efesianëve 2:8, 9; Hebrenjve 6:1; Hebrenjve 9, 10) Pagëzimi në ujë Pagëzimi me anë të zhytjes në ujë urdhërohet në shkrimet e shenjta dhe është një ordinancë e kishës. Të gjithë ata që pendohen për mëkatet e tyre dhe besojnë në Krishtin si Shpëtimtar dhe Zot, duhet të pagëzohen në ujë. Kjo është një deklaratë për botën se ata identifikohen me Krishtin në vdekjen e Tij dhe janë ringjallur me Të në risinë e jetës. Pagëzimi në ujë nuk është një mjet për shpëtim. (Mateu 28:19; Marku 16:16; Veprat 8:36, 37; Veprat 10:47-48; Romakëve 6:4) Pagëzimi në Frymën e Shenjtë Pagëzimi në Frymën e Shenjtë është për të gjithë besimtarët sot. Pagëzimi në Frymën e Shenjtë dëshmohet nga shenja fizike fillestare e të folurit me gjuhë të tjera, ndërsa Fryma e Shenjtë jep shprehje. Kjo përvojë është e dallueshme dhe pasuese e përvojës së lindjes së re. Me pagëzimin në Frymën e Shenjtë, vjen dhënia e fuqisë për jetë dhe shërbim dhe dhënia e dhuratave shpirtërore. Pagëzimi është porta drejt dhuratave të Shpirtit. (Veprat 2:4; Luka 24:49; Veprat 1:4-8; 1 Korintasve 12:1-31; Veprat 8:12-17, 10:44-46, 11:14-15, 15:7-9 ) Darka e Zotit ose "Kungimi i Shenjtë" Darka e Zotit, e përbërë nga bukë dhe një kupë me frytin e hardhisë, është një kujtim i besëlidhjes së re në gjakun e Jezusit dhe i vuajtjes dhe vdekjes së Jezusit. Është gjithashtu një urdhëresë e kishës. Trupi i Tij, i thyer për ne, pagoi për shërimin tonë, gjaku i Tij, i derdhur për ne, pagoi për mëkatet tona. (Mateu 26:26 - 29; Marku 14:22-25; Luka 22:19, 20; 1 Korintasve 11:23-26 ) Kisha ​ Kisha është Trupi i Krishtit dhe përbëhet nga të gjithë besimtarët e rilindur. Jezu Krishti, Vetë është koka e trupit. Perëndia banon në Trupin e Krishtit me anë të Frymës së Shenjtë si individualisht ashtu edhe bashkërisht. Kisha nuk kufizohet ose përcaktohet nga kultura, organizimi ose vendndodhja. (Romakëve 12:5; Kolosianëve 1:18; 1 Korintasve 12:12-14; Efesianëve 1:22, 23; Efesianëve 4:11-16, 25; Hebrenjve 12:23) Misionet dhe Komisioni i Madh Misionet Globale janë prioriteti kryesor i Perëndisë dhe detyra e fundit për Kishën e Tij, Trupin e Krishtit. Meqenëse qëllimi i Perëndisë në lidhje me njeriun është të kërkojë dhe të shpëtojë atë që ka humbur; të adhurohet nga njeriu; dhe për të ndërtuar një trup besimtarësh sipas shëmbëlltyrës së Birit të Tij; Prandaj, përgjegjësia e kishës është të ungjillëzojë kombet. (Mateu 24:14; Mateu 28:16-20; Marku 16:15, 16; Luka 24:46 - 49; Veprat e Apostujve 1:6-8) Besim gjithnjë në rritje ​ Besimi i zemrës bazohet në dëgjimin (të kuptuarit shpirtëror) të Fjalës së Perëndisë. Pa besim, është e pamundur t'i pëlqesh Perëndisë. Të krishterët shpëtohen nëpërmjet besimit, shfajësohen me anë të besimit, do të jetojnë me anë të besimit dhe do ta mposhtin botën me anë të besimit. (Romakëve 10:9-10, 10:17; Hebrenjve 11:6; Efesianëve 2:8; Romakëve 3:28; 5:1; Galatasve 2:16, 3:11; 1 Gjonit 5:4; Romakëve 1:16 -17; Hebrenjve 10:38) Shërimi Hyjnor ​ Shërimi hyjnor u sigurua si në Dhiatën e Vjetër ashtu edhe në Dhiatën e Re dhe është një pjesë integrale e Ungjillit edhe sot. Trupi i Jezusit u thye për ne në të njëjtën ditë që Ai derdhi gjakun e Tij për mëkatin tonë. Ecja në shërimin hyjnor përfshin lirinë nga çdo sëmundje dhe shtypje demonike. (Eksodi 15:23-26; Psalmi 103:1-3; Isaia 53:4-5; Mateu 8:16-17; Marku 7:24-28; Veprat 5:16; 1 Pjetrit 2:24; Jakobi 5: 14-16 ) prosperitet Prosperiteti dhe bollëku financiar parashikohen si në Besëlidhjen e Vjetër ashtu edhe në atë të Re. Është pjesë e shëlbimit tonë, njësoj si Shërimi Hyjnor. Jezusi u varfërua që ne të mund të kishim një furnizim të plotë. Kur të mbjellim do të korrim edhe ne. (Ligji i përtërirë 28:1-14; Galatasve 3:13; Galatasve 6:7; Filipianëve 4:19; II Korintasve 8:9; Isaia 1:19; Malakia 3:10; 2 Korintasve 9:6-12) Rrëmbimi Rrëmbimi ose "rrëmbimi" (harpazo) i kishës është një ngjarje krejtësisht e ndryshme nga ardhja e dytë e Krishtit. Rrëmbimi do të ndodhë përpara periudhës së mundimit. Ne besojmë në doktrinën e Mijëvjeçari dispensues. (Veprat 1:9-11; 1 Thesalonikasve 4:13-18; 1 Korintasve 15:50-54) Ardhja e Dytë e Krishtit ​ Premtimi i pakushtëzuar i Krishtit është: "Unë do të vij përsëri". (Gjoni 14:1-3) Është kthimi trupor i Krishtit në tokë për të mbretëruar. Përpara asaj dite, do të ketë një braktisje të madhe ose një largim. Në atë kohë, do të ketë një ringjallje të të drejtëve dhe të ligjve. Të ligjtë do të gjykohen dhe do të dërgohen në një ferr të përjetshëm dhe të drejtët do të gjykohen dhe do të futen në Mbretërinë e përjetshme të Perëndisë. (Zakaria 14:5; Mateu 24:27-30; Zbulesa 1:7, 19:11-14, 20:1-6; Ezekieli 39:28-29; Sofonia 3:19-20; Romakëve 11:26-27 ; Isaia 11:6-9; Psalmi 72:3-8; Mikea 4:3-4; Mateu 25:46; Marku 9:43-48; Zbulesa 19:20, 20:11-15, 21:8) Liqeni i Zjarrit Ata që nuk e kanë pranuar veprën shëlbuese të Jezu Krishtit do të vuajnë ndarjen e përjetshme nga Hyjnia. Djalli dhe engjëjt e tij, bisha dhe profeti i rremë, dhe kushdo emri i të cilit nuk gjendet i shkruar në Librin e Jetës, do të dorëzohen në dënimin e përjetshëm në liqenin e zjarrit, i cili digjet me squfur. Kjo është vdekja e dytë, liqeni i zjarrit. (Zbulesa 19:20, 20:10-15) Mbretërimi Mijëvjeçar i Jezusit Shkrimet premtojnë kthimin e Zotit tonë, Jezu Krishtit me shenjtorët e Tij nga qielli për të sunduar dhe mbretëruar për një mijë vjet në tokë (2 Thesalonikasve 1:7; Zbulesa 19:11-16, 20: 1-6) Pas kësaj do të të jetë një qiell i ri dhe një tokë e re. (Zbulesa 21)

 • Terry & Terri Young, Missionary Teachers

  Rrethththt ththththh TNT sherbesaë nderkombetare Rreth Terry & Terri Terry L. Young Terry Young është President i TNT Ministries International , Inc. Në këtë rol Terry është një Misionar/Mësues sipas Efesianëve 4:11, 12, i thirrur në misione ndërkulturore, globale. Ai është gjithashtu një Shërbestar shëtitës në Shtetet e Bashkuara. Terry u shugura përmes Sherbeses të Kenneth Hagin dhe anëtar te Shoqatës Ndërkombëtare të Sherbeses Rhema . Ai është diplomuar në vitin 1985 në Kolegjin e Trajnimit të Biblës Rhema dhe ka një Diplomë Master në Teologji nga Universiteti Life Christian . Terry Young ka qenë misionar që nga viti 1996 kur filloi të punojë në ish-Bashkimin Sovjetik, duke jetuar në Moskë, Rusi. Më pas duke jetuar në Azinë Juglindore dhe tani në Shqipëri. Përpara shërbeses të tij si misionar i krishterë, ai shërbeu gati 18 vjet në ushtrinë amerikane me shërbim në Shtetet e Bashkuara, Gjermaninë Perëndimore, Arabinë Saudite, Irak, Kuvajt dhe Panama. Terri L. Young Zonja Terri Young u rilind në moshën gjashtë vjeçare dhe kuptoi thirrjen për në misione kur ishte nëntë vjeç. Ajo e kaloi fëmijërinë dhe vitet e adoleshencës duke u përgatitur për të shkuar në fushën e misionit. Pasi mbaroi shkollën e mesme një vit më herët, ajo ndoqi Universitetin Qendror të Veriut dhe fitoi një diplomë në Studime Pastorale. ​ Ajo është shuguruar nepermjet dhe eshte anëtare e Rhema Ministryial Association International dhe ka një diplomë Master në Këshillim Pastoral nga Life Christian University. Terri është një Misionare/Mësuese e dërguar nga Fryma e Shenjtë e thirrur nga Zoti. Në këtë rol, ajo ka filluar dhe drejtuar shkolla biblike në ish-Bashkimin Sovjetik dhe në Azinë Juglindore. Qindra studentë dhe të diplomuar po shërbejnë tani në shërbese si rezultat i përkushtimit të saj për edukimin e besimtarëve. ​ Cifti Young kanë dy djem, Trevor dhe Tyler. Tyler është i martuar me LeaBeth Young dhe kanë dy vajza Addie & Ellie. ​ Terry dhe Terri Young qëndrojnë në dhuratat sherbestare te pesëfishta me një shërbesë vërtet apostolike, sipas Efesianëve 4:11, 12: “11 Dhe Ai vetë i dha disa për të qenë apostuj , disa profetë , disa ungjilltarë dhe disa barinj dhe mësues , 12 për pajisjen e shenjtorëve për veprën e shërbesës, për ndërtimin e trupit të Krishtit …” ​ Ne jemi misionarë të ditëve moderne që modelojmë shërbimin tonë sipas Apostullit Pal në shumë aspekte. Ne udhëtojmë në kombe të ndryshme, duke ndërtuar Trupin e Krishtit, duke vendosur vepra "... jo atje ku u quajt Krishti " Rm.15:20 Qëllimi ynë është të vendosim një themel të fortë të Fjalës së Perëndisë në popullin e Tij, duke i mësuar urdherat dhe rregullat në nivelin më themelor. Ne besojmë se njerëzit e Perëndisë duhet të dinë se çfarë besojnë në mënyrë që të jenë efektivë në jetë dhe në thirrjet e tyre. Është dëshira jonë më e madhe t'i përgatisim ata që po kërkojnë të përmbushin thirrjen që Perëndia ka vendosur në jetën e tyre për shërbesë. Thirrja jonë për të përgatitur udhëheqës kërkon që ne të udhëtojmë në pjesët më të skajshme të tokës ndërsa Shpirti na drejton "SHKONI". ​ TNT Ministries International, Inc. është një 501(c)3 Organizata jofitimprurëse, fetare

 • Adopt an Inmate | tntministries

  Our Story The Adopt An Inmate program came about due to a deplorable set of circumstances involving a vehicle accident. Pastor Jim Curtis, Terri’s father was convicted and incarcerated. While confined in the County facility, Pastor Curtis decided to continue his ministry as a pastor to the inmates around him. His pod of cells became known as the "God-Pod," with nearly everyone around him becoming a believer in Christ, professing Him as their Lord and Savior! How are T-N-T Ministries Involved? Of course, we took it very personally when Pastor Curtis was jailed and did everything we could to help him. However, due to his involvement with the other inmates around him, we began sending literature and putting funds into Pastor Jim's commissary account to help him buy extra coffee and candy for those in his pod. It is incredible how a few extras can make life a little more tolerable. After seeing how many inmates would come in to sit with "Pops" to discuss the Bible, we added a small stipend to many of their commissary accounts. In addition, we began to send monthly devotionals. This outreach ministry is growing faster than we could have imagined. Each inmate must call pastor Jim monthly to check in with him before any funds are released. It is challenging to keep up with their frequent transfers, but it is worth the effort. One of the inmates asked if he could continue calling pastor Jim even after he had been released and didn't need any more funds in his account. The needs are significant! These men and women need our help. You can become involved here if you want to touch an inmate's life. Contact To give by mail- Make checks out to "TNT Ministries" memo Adopt an Inmate ​ PO Box 712 Morgantown, WV 26507 ​ Jim Curtis (304) 613-9828 To give online Scan QR Code or Click "GIVE NOW" in menu.

 • T-N-T Ministries Ministry Schedule

  kalendari TNT Kalendari TNT Aty ku Zoti po na dërgon këtë vit 2022 Mësues misionarë, me banim në Tiranë, Shqipëri. Terry dhe Terri udhëtojnë në mbarë botën, duke mësuar parimet e Fjalës së Perëndisë. Shërbimi i tyre është i mbushur plot me lëvizjen e Frymës së Shenjtë në kohët e fundit. janar 10-14 ISTL Tiranë, Shqipëri janar 15-16 Parimet e Mbretërisë Korçë, Shqipëri janar 24-29 Studim I Dhjatës së Re Kosovë ANULLUAR janar 24-29 Studim I Dhjatës së Re Kosovë ANULLUAR Jini të frymëzuar

 • T-N-T Marketing Packet | tntministries

  Fotografitë e marketingut TNT Për të shkarkuar imazhet, klikoni në shigjetën me drejtim poshtë. Terry & Terri Young Terry Young Terri Young Ministria

 • Speaking Invitations Terry & Terri Young

  Na ftoni të flasim! Na kontaktoni nëse dëshironi që ne të japim mësim ne kishën tuaj, shkollë, ose grup misionesh! Adresë TNT Ministries International Kutia Postare 712 Morgantown, WV 26507 Na kontaktoni 304-516-8046 ose 304-940-6666 SHBA tnt@tntmissions.org +355 69 272 3618 Albania (Vetem Anglisht) Zonja Terri Young Dorëzimi & Autoriteti Karakteri i perëndishëm Marrëdhënia Martesore Lavdërim & Adhurim Engjëjt & Demonët Metodat e Studimit të Biblës Interpretimi i Biblës (Hermeneutikë) Anketa e Dhiatës së Vjetër I & II Bazat e Këshillimit Sherbesat e Ndihmës Temperamentet e transformuara Bazat biblike (Hebr. 6) Homiletika I Parimet e Mbretërisë Taktika e mësimdhënies Jeta dhe Mësimet e Krishtit Autoriteti i besimtarit Parimet e Besimit Shërimi Hyjnor Parimet e lutjes Drejtësia Besëlidhja e gjakut Dhuratat e Shërbesës Misionet Ndërkombëtare Doktrinat e Biblës Anketa e Dhiatës së Re Veprat e Apostujve Galatasve Korintasve Fryma e Shenjtë Heronjtë e Besimit (Dhjata e Vjetër) Z. Terry Young Disa nga kurset tona të preferuara

 • Gallery | tntministries

  TNT Galeri Këtu është një shikim i vogël se çfarë ka bërë Perëndia në 25 vitet e fundit të shërbimit Rusia Terry & Terri kanë punuar vazhdimisht në Rusi, Ukrainë dhe në të gjithë ish-Bashkimin Sovjetik për shumë vite. Duke filluar punën me Ministrinë Josh McDowell në 1997, pastaj Calvary International, familja e tyre jetoi në Rusi duke filluar nga viti 1999. Në fillim të viteve 2000, TNT filloi të punonte me Rick & Denise Renner ku vazhduan të shërbenin për më shumë se 10 vjet, kur u thirrën në fushën e re të misionit në Hanoi Vietnamit. Terri & Terri vazhdojnë të kthehen në Rusi çdo vit duke i shërbyer Fjalës së Perëndisë. 15940948_10211864099303677_7245284668107331224_n 29447_10150200296080611_644476_n 63440_161387140572010_8939_n 15940948_10211864099303677_7245284668107331224_n 1/16 Azia Juglindore Ndërsa jetonte në Rusi, Terry & Terri u përfshinë shumë me komunitetin vietnamez në Moskë. Me dashurinë e popullit vietnamez në zemrat e tyre ata u shpërngulën nga Moska në Hanoi në vitin 2010, ku jetuan dhe punuan për 6 vjet. Ata vazhdojnë të vizitojnë rregullisht Vietnamin. 14352524_10210654408902173_502032709867327337_o 14344336_10210609424297586_720661816571301790_n TNT In Vietnam 14352524_10210654408902173_502032709867327337_o 1/10 Afrika Duke punuar me Rhema Kenya, Terry & Terri mësojnë Fjalën e Perëndisë në disa vende në Kenia. Populli kenian është i çmuar dhe dëshiron të shohë një lëvizje të Zotit në tokën e tyre. Terry & Terri vazhdojnë të shkojnë atje rregullisht, duke trajnuar liderët afrikanë. Students in Mombasa Tanzania Crossing borders from Kenya to Tanzania Loitoktok Students in Loitoktok, Kenya Students in Mombasa 1/10 Indi India është një vend i larmishëm dhe i populluar. Ekziston një lëvizje e dallueshme e Zotit atje në Indinë verilindore ku Komuniteti i krishterë ka një dëshirë të madhe për të mësuar më shumë rreth Fjalës së Perëndisë. Duke mësuar parimet themelore të Fjalës së Perëndisë, ne ndihmojmë në trajnimin e udhëheqësve indianë që të arrijnë kombin e tyre për Jezu Krishtin. 18157085_10212931450706795_5688344470590234725_n 18222091_10212969905228134_5143178826866325261_n 17952624_10212931448026728_6045141670290845675_n 18157085_10212931450706795_5688344470590234725_n 1/6 Evropë Terry & Terri jetojnë në Shqipëri dhe udhëtojnë prej andej në Evropën Perëndimore dhe Lindore. Rajoni i Ballkanit ka qenë prej kohësh një vend përçarjesh. Vetëm Krishti mund t'i bashkojë njerëzit me dashurinë e Perëndisë. ​ Nga Shqipëria, ata mund të arrijnë shumë njerëz me mesazhin jetësor të Ungjillit. ​ Terry Terri Tirana Greece! Standing on the mountain overlooking ancient Corinth Apollo Temple Corinth Terry Terri Tirana 1/6 SHBA Të dy Terry dhe Terri janë profesorë të mirë-sprovuar të Biblës. Ata shpesh udhëtojnë brenda Shteteve të Bashkuara për të udhëzuar dhe ndarë vizionin e tyre për shërbimin. Ndërsa ata janë në SHBA, ata janë të gatshëm të vijnë duke shërbyer në kishën ose grupin tuaj. Terry and Terri 16 Terry and Terri 16 1/1

 • T-N-T Ministries International, Global Missions Morgantown, West Virginia

  Mësimi i Fjalës, Trajnimi i Udhëheqësve, Arritja e Kombeve ​ Misionarë që shërbejnë në Shqipëri Bëhuni dërgues "Dhe si do të predikojnë nëse nuk dërgohen?" [Romakëve 10:15]

bottom of page